Polaroid
beeline unblock
axla bevrs aqvs bilainis telefoni da sxva baraTi rom Cados magTis an jeoselis unda moxsnas bloki. blokis moxsnaSi ki xelosans unda gadauxado fuli. Chveni saitis daxmarebit ki shegizliat ufasod moxsnat kodi :) am xerxiT bloki exsneba marto im bilainis telefonebs romlebsac edebaT Cipi!!! 1. CarTe mobiluri sim baraTis gareSe. 2. akrife *#06# da Caiwere IMEI. 3. IMEI Seiyvane am saitzehttp://a-zgsm.com/calculator/da Seinaxe miRebuli kodi. 4. mobilurze akrife *983*8284#. 5. SeiyvaneT miRebuli kodi. 6. mzadaa, SegiZliaT CadoT nebismieri sim baraTi
mtavari gverdi